Privacy verklaring

Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra
Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra, gevestigd aan Larikslaan 3, 9363 JT Marum,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Larikslaan 3
9363 JT Marum
Tel 0594-646600

J. Boonstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra. Hij is te bereiken via het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kadastrale gegevens
– Kosten bouwproject

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten voor u te kunnen verzorgen, waaronder aanvragen omgevingsvergunning.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Naam 10 jaar bewaartermijn belastingdienst
Adres 10 jaar bewaartermijn belastingdienst
Geslacht 2 jaar afhandeling vergunningaanvraag
Telefoonnummer 2 jaar afhandeling vergunningaanvraag
Mailadres 2 jaar afhandeling vergunningaanvraag
Kadastrale gegevens 2 jaar afhandeling vergunningaanvraag
Kosten bouwproject 2 jaar afhandeling vergunningaanvraag
Burgerservicenummer 2 jaar afhandeling vergunningaanvraag


Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op onze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u via email, een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwkundig teken- en uitvoeringsbureau Boonstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier op onze website.